X Close

Opsiynau Hygyrchedd

Mae'r opsiynau hyn yn gofyn am gwcis i arbed eich dewisiadau.

Maint testun

Os gallwch chi gynyddu'r lefel chwyddo ar eich porwr neu ddyfais, gallai hynny ddarparu'r profiad gorau o ddefnyddio'r wefan hon gyda thestun mwy. Os na allwch neu os nad ydych yn gwybod sut, mae gennym bedwar opsiwn maint testun i chi ddewis ohonynt.

Dewiswch eich opsiwn gorau:

Bach
Canolig
Mawr
Fwy
Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:

Defnydd arferol o Priflythrennau
Llai o ddefnydd o Priflythrennau
Pwysau Ffont

Rydym yn defnyddio gwahanol bwysau ffont ar draws y wefan hon i helpu i wahanu teitlau, dolenni, botymau ac ati oddi wrth destun paragraff. Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd darllen pwysau ffont canolig, gallwch ddewis gwneud yr holl destun ar y wefan hon bold.

Dewiswch eich opsiwn gorau:

Pwysau ffont safonol
Defnyddiwch ffontiau bold ym mhobman
Opsiynau Cyferbynnedd

Rydym wedi ceisio sicrhau bod hyd yn oed yr opsiwn cyferbynnedd Safonol yn cynnig cyferbyniad a darllenadwyedd gwych, ond gallwch ddewis galluogi fersiwn Cyferbynnedd Uchel os yw'n well gennych hynny.

Dewiswch eich opsiwn gorau:

Safonol
Cyferbynnedd Uchel
Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau:

Animeiddiadau Wedi'u Galluogi
Llai o Gynnig
X Caewch Opsiynau Hygyrchedd

EnglishOpsiynau Hygyrchedd

#Ysbrydoli

Ffurflen Gyfeirio

Mae ymgyrch #ysbrydoli Chwaraeon Anabledd Cymru (ChAC) yn ffordd i chi, neu rywun rydych yn ei adnabod, roi gwybod i ni bod gennych chi botensial i gyflawni mwy mewn para chwaraeon a / neu chwaraeon anabledd.

I’n gwneud yn ymwybodol o hyn, mae gwybodaeth benodol y mae’n rhaid i ni ei chasglu gennych chi nawr (yr wybodaeth ar y ffurflen hon) ac mae ChAC yn casglu hon fel rhan o lunio contract i’ch cefnogi chi. Efallai bod gwybodaeth y bydd arnom ei hangen gennych chi yn y dyfodol, ac efallai y bydd rhaid i ni gael eich caniatâd ar gyfer rhywfaint o’r wybodaeth hon – ond byddwn yn gofyn i chi am hynny pan fydd arnom ei hangen. Os bydd rhaid i ni ofyn am fwy o wybodaeth, byddwn yn rhoi gwybod i chi beth rydym ei angen, pam rydym ei angen, beth fyddwn yn ei wneud gyda’r wybodaeth, a sut byddwn yn ei chadw wedyn.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth ar y ffurflen hon ar gyfer y canlynol:

  • Ein helpu i ddeall eich potensial a pha chwaraeon sydd gennych chi brofiad ohonynt eisoes.
  • Cysylltu â chi i siarad gyda chi am beth fyddech yn hoffi gallu ei gyflawni mewn chwaraeon

Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda phobl eraill yn ChAC (Swyddog Datblygu ChAC efallai, y Prif Weithredwr a’r Swyddog Gweinyddol, ac ati) neu â CRhC (Corff Rheoli Cenedlaethol) ar gyfer camp y gallech ymwneud â hi. Os ydym yn rhannu gwybodaeth, byddwn yn gwneud yn siŵr ein bod yn gwneud hynny’n ddiogel a bod y bobl sy’n ei derbyn yn gofalu amdani a hefyd yn ei chadw’n ddiogel.

Gallwch ddweud wrthym am stopio defnyddio neu rannu eich gwybodaeth ar unrhyw adeg, ond gall hyn ein hatal ni rhag gallu eich cefnogi chi hyd eithaf ein gallu. Os ydych chi eisiau i ni stopio defnyddio eich gwybodaeth, cysylltwch ag: inspire@disabilitysportwales.com

Bydd ChAC yn cadw eich gwybodaeth am y cyfnod tra rydych yn ymwneud â ni, ac am 12 mis ar ôl hynny. Os ydych chi eisiau cael mwy o wybodaeth am beth mae hyn i gyd yn ei olygu, cysylltwch â Tîm Llwybr Perfformio ChAC.

Caniatâd

Rydw i wedi cael gwybod am ffurflen gyfeirio #Ysbrydoli Chwaraeon Anabledd Cymru ac rwyf yn rhoi fy nghaniatâd i anfon y manylion hyn.

Manylion y Cyfranogwr

Nid yw'n ymddangos bod hwn yn ddyddiad dilys.

Rhyw: Mae angen ateb ar y cwestiwn hwn.

Nid yw'n ymddangos bod hwn yn rhif ffôn dilys.Nid yw'n ymddangos bod hwn yn rhif ffôn dilys.Nid yw cyfeiriadau e-bost yn cyfateb

Cyfeiriad:Nid yw'n ymddangos bod hwn yn god post dilys.

Natur y Nam

Anfon